WORLDE VIDEO BÀI HỌC MẪU ACELLUS

Video bài học mẫu Acellus Grade 1-5, đầy đủ 4 môn Anh văn, Toán, Khoa học và Xã hội học.
WorldE Center
0 Đánh giá 103 Học viên

Bạn sẽ học được gì

 • Video bài học của Acellus bậc tiểu học, Grade 1-5
 • Làm quen với nội dung học của 4 môn Anh văn, Toán, Khoa học, Xã hội học
 • Tự kiểm tra khả năng nghe hiểu tiếng Anh

Giới thiệu khóa học

Một số video bài học mẫu của Acellus bậc tiểu học, Grade 1-5, bao gồm cả 4 môn Anh văn, Toán học, Khoa học và Xã hội học, giúp phụ huynh và các bạn 5-10 tuổi làm quen với chương trình phổ thông Mỹ Acellus.

Nội dung khóa học

 • Language Arts/Reading 1 - Finding Statements 04:44
 • Language Arts/Reading 1 - Writing Statements 05:49
 • Language Arts/Reading 1 - Finding Questions 05:07
 • Language Arts/Reading 1 - Writing Questions 06:06
 • Language Arts/Reading 1 - Finding Exclamations 04:26
 • Language Arts/Reading 1 - Writing Exclamations 04:56
 • Math 1 - Story Problems 02:46
 • Math 1 - Solving Story Problems 03:01
 • Math 1 - Math on Road Trip 03:35
 • Science 1 - Living or Nonliving Things 09:09
 • Science 1 - Living Things Have Needs 03:09
 • Science 1 - Let's Learn About Forest Habitats 03:35
 • Social Studies 1 - We go to School 03:13
 • Social Studies 1 - Families 03:58
 • Social Studies 1 - Neighborhoods 01:54
 • Language Arts/Reading 2 - Personal Narrative 05:12
 • Language Arts/Reading 2 - Recognizing a Personal Narrative 05:43
 • Language Arts/Reading 2 - Writing Descriptions 04:27
 • Language Arts/Reading 2 - Identify Main Idea and Details 05:25
 • Language Arts/Reading 2 - Understanding Text Features 06:03
 • Math 2 - Doubles Facts 04:40
 • Math 2 - Addition Word Problems 06:15
 • Math 2 - Subtract Word Problems 06:36
 • Science 2 - How Seeds Travel 03:46
 • Science 2 - Grassland Habitats 03:33
 • Science 2 - Grassland Food Chains 04:59
 • Social Studies 2 - Good Citizens - Washing a Fence 03:28
 • Social Studies 2 - Citizenship - Caring 03:45
 • Social Studies 2 - Good Citizens - Neighbors 02:54
 • Language Arts/Reading 3 - Analyzing Stories: Chapters 02:37
 • Language Arts/Reading 3 - Dialogue 01:45
 • Language Arts/Reading 3 - Main Idea Details 01:59
 • Language Arts/Reading 3 - Using Main Idea Details 02:48
 • Language Arts/Reading 3 - Using Plural Nouns 01:24
 • Math 3 - Problem Solving with Tables 03:14
 • Math 3 - Paired Number Tables with Multiplication 07:05
 • Math 3 - Pictographs 11:17
 • Science 3 - Testable Question 06:31
 • Science 3 - Scientific Investigation 1 10:12
 • Science 3 - Scientific Investigation 2 06:44
 • Social Studies 3 - Skill: Finding Directions and Distances 05:49
 • Social Studies 3 - Using Maps 05:44
 • Social Studies 3 - Skills: How to Read Bar Graph and Pictographs 04:40
 • Language Arts/Reading 4 - Losing Harley-Vocabulary 06:01
 • Language Arts/Reading 4 - Losing Harley-Point of View 04:22
 • Language Arts/Reading 4 - Losing Harley-Traits Checklists 02:47
 • Language Arts/Reading 4 - Losing Harley-Opinion Writing 06:25
 • Language Arts/Reading 4 - Losing Harley-Informative Writing 06:18
 • Language Arts/Reading 4 - Losing Harley-Editing and Revising 04:17
 • Math 4 - Multiplication with Area 07:39
 • Math 4 - Numeric Sequences 07:40
 • Math 4 - Solving Two-Step Problems with Dot Plots 06:11
 • Science 4 - Measuring Physical Properties of Matter 07:49
 • Science 4 - Investigating the Effects of Erosion 06:09
 • Science 4 - Solving Problems with Natural Resources 06:41
 • Social Studies 4 - Skill: How to Read a Line Graph 05:20
 • Social Studies 4 - Skill: How to Read a Road Map 05:35
 • Social Studies 4 - Skill: How to Read a Population Map 04:33
 • Language Arts/Reading 5 - Choose a Topic to Research 04:56
 • Language Arts/Reading 5 - Finding Information from Multiple Sources 05:04
 • Language Arts/Reading 5 - Write a Research Paper 03:21
 • Language Arts/Reading 5 - Write a Research Paper – Conclusions 02:09
 • Language Arts/Reading 5 - Edit a Research Paper 03:14
 • Language Arts/Reading 5 - Publish a Research Paper 04:33
 • Math 5 - Application Division with Fractions 08:04
 • Math 5 - Surveys and Data Collection 07:56
 • Math 5 - Using Line Plots to Solve Problems 08:48
 • Science 5 - Classifying Matter By Their States 08:18
 • Science 5 - Classifying Matter Using Mass 08:40
 • Science 5 - Classifying Matter Using Magnetism 06:30
 • Social Studies 5 - The Battle for Europe 02:08
 • Social Studies 5 - The Battle for Asia 03:30
 • Social Studies 5 - The Cost of World War II 04:02

Thông tin giảng viên

WorldE Center
19257 Học viên 67 Khóa học

Nhập thông tin giảng viên

Học viên đánh giá

0
0 Đánh giá

0%

0%

0%

0%

0%

Khóa học liên quan

WORLDE GRADE 1 TRIMESTER 1 WEEK 1-12
WorldE Center
(0) 47 Học viên
3.000.000đ
WORLDE GRADE 1 TRIMESTER 2 WEEK 13-24
WorldE Center
(0) 40 Học viên
3.000.000đ
WORLDE GRADE 1 TRIMESTER 3 WEEK 25-36
WorldE Center
(0) 38 Học viên
3.000.000đ
WORLDE GRADE 2 TRIMESTER 1 WEEK 1-12
WorldE Center
(0) 43 Học viên
3.000.000đ
WORLDE GRADE 2 TRIMESTER 2 WEEK 13-24
WorldE Center
(0) 40 Học viên
3.000.000đ
Miễn phí Vào học ngay
Thời lượng: 6 giờ 13 phút
Giáo trình: 73 Bài học
Học mọi lúc mọi nơi
Học trên mọi thiết bị: Mobile, TV, PC