WORLDE GRADE 5

WorldE Center
0 đánh giá 8 học viên

Bạn sẽ học được gì

 • Con có cơ hội học theo chương trình lớp 5 phổ thông Mỹ
 • Con học thông qua video, hoàn toàn bằng tiếng Anh, do những giáo viên người Mỹ giỏi nhất dạy
 • Con học 4 môn Language Arts/Reading - Anh văn; Math - Toán học; Science - Khoa học; và Social Studies - Xã hội học
 • Con thực hành những dự án thực tế để hiểu sâu bài học
 • Con zoom với giáo viên người nước ngoài để ôn tập theo nội dung bài học
 • Con tích lũy đủ kiến thức để học lớp 6 trong chương trình phổ thông Mỹ
 • Cuối khóa con được thực hiện bài kiểm tra chuẩn hóa năng lực theo tiêu chuẩn quốc gia của Mỹ

Giới thiệu khóa học

WorldE Grade 5 được soạn theo khung chương trình lớp 5 phổ thông Mỹ. Các con học thông qua video bài giảng do các giảng viên xuất sắc của Mỹ trình bày, trực quan, sinh động và dễ hiểu. Con được giao bài tập, bài thực hành và được giao tiếp với giáo viên nước ngoài hàng tuần.

Nội dung khóa học

 • Grade 5 Introduction
 • Student Planner
 • Goal Card
 • Print All Assignments
 • Print Lesson Manuals
 • Hướng dẫn tự học Acellus và làm bài tập WorldE 31:16
 • Xem Video Hướng dẫn cách tải tài liệu trên web 1:08
 • Xem Video Hướng dẫn đọc truyện trên app Epic 1:26
 • Xem Video Hướng dẫn vẽ sơ đồ tư duy căn bản 16:45
 • Xem Video Hướng dẫn vẽ sơ đồ tư duy trên app iMindmap for Kids 4:46
 • Xem Video Hướng dẫn viết trên Acellus 17:53
 • Xem Video Hướng dẫn nộp bài trên máy tính 6:46
 • Xem Video Hướng dẫn nộp bài trên điện thoại 6:46
 • Language Arts/Reading - Punctuation and Capitalization
 • Math - Multiplication
 • Science - Classifying Matter by State
 • Week 1 Turn In
 • 🔑Week 1 Answer key
 • 🎯Language Arts/Reading - Spelling 1-2
 • Math - Place Value Puzzle
 • Science - Heavy or Light
 • Week 2 Turn In
 • 🔑Week 2 Answer key
 • Language Arts/Reading - Perfect Punctuation: Using Commas Correctly
 • Math - Comparing Decimals
 • Science - States of Matter Lesson Manual
 • 🎯Science - Presenting States of matter
 • Social Studies - Maya Civilisation Quiz
 • Week 3 Turn In
 • 🔑Week 3 Answer key
 • Language Arts/Reading - Spelling 3-4
 • Math - Add and Subtract Decimals on a Number Line
 • Science - Plant Phototropism Experiment
 • Social Studies - The Great Native American Civilizations 01:38
 • Social Studies - Empires Lesson Manual
 • 🎯Social Studies - Presenting Empires
 • Week 4 Turn In
 • 🔑Week 4 Answer key
 • Language Arts/Reading - Noun and Verb Agreement
 • Math - Creating an Array
 • Science - Mixtures Lesson Manual
 • 🎯Science - Presenting Mixtures
 • Week 5 Turn In
 • 🔑Week 5 Answer key
 • Language Arts/Reading - Transition Words for Comparing and Contrasting
 • Math - Holiday Shopping: Decimal Practice
 • Science - Dissolving True or False
 • Social Studies - Exploration Lesson Manual
 • 🎯Social Studies - Presenting Exploration
 • Week 6 Turn In
 • 🔑Week 6 Answer key
 • Language Arts/Reading - Spelling 5-6
 • Math - Two-Minute Timed Test: Multiply and Divide
 • Science - The Dr. Binocs Show: Energy 03:56
 • Science - Energy Animated 05:50
 • Science - Energy 02:55
 • Science - Energy Lesson Manual
 • 🎯Science - Presenting Energy
 • Week 7 Turn In
 • 🔑Week 7 Answer key
 • Language Arts/Reading - Grammar: Suffixes
 • Math - Multiplying Multi-Digit Numbers
 • Science - Experiment Heat Convection in Liquids
 • Social Studies - Latitude and Longtitude Lesson Manual
 • 🎯Social Studies - Presenting Latitude and Longtitude
 • Week 8 Turn In
 • 🔑Week 8 Answer key
 • Language Arts/Reading - Perfect Punctuation: Paragraph Rewrite
 • Math - Bicycle Multiplication Area Models
 • Science - How To Make a Simple Electric Circuit 02:44
 • Science - Circuit Lesson Manual
 • 🎯Science - Presenting Circuit
 • Week 9 Turn In
 • 🔑Week 9 Answer key
 • Language Arts/Reading - Speling 7-8
 • Math - Division: Factor Fun
 • Science - Series Circuit
 • Science - Parallel Circuit
 • Social Studies - Colonies Lesson Manual
 • 🎯Social Studies - Presenting Colonies
 • Week 10 Turn In
 • 🔑Week 10 Answer key
 • Language Arts/Reading - Verbs: Past, Present, and Future Tense
 • Math - Find the Quotient
 • Science - Light Lesson Manual
 • 🎯Science - Presenting Light
 • Week 11 Turn In
 • 🔑Week 11 Answer key
 • 🎯Language Arts/Reading - Spelling 9-10
 • Math - An Introduction to Partial Quotients
 • Science - Investigating Force Using Balls
 • Week 12 Turn In
 • 🔑Week 12 Answer key
 • Language Arts/Reading - Using Commas
 • Math - Rolling Into Division
 • Science - Force Lesson Manual
 • 🎯Science - Presenting Force
 • Week 13 Turn In
 • 🔑Week 13 Answer key
 • Language Arts/Reading - Circle the Prefixes!
 • Math - Algebraic Variables and Expressions Lesson Manual
 • 🎯Math - Presenting Algebraic Variables and Expressions
 • Science - Labeling Force in Diagrams
 • Social Studies - Bill of Rights for Kids: Word Search
 • Week 14 Turn In
 • 🔑Week 14 Answer key
 • Language Arts/Reading - Prefix Pond
 • Math - Pre-Algebra Fun
 • Science - Experiment Light Absorption and Color Filters
 • Social Studies - The American Revolution Lesson Manual
 • 🎯Social Studies - Presenting The American Revolution
 • Week 15 Turn In
 • 🔑Week 15 Answer key
 • 🎯Language Arts/Reading - Spelling 11-12
 • Math - Pre-Algebra Practice
 • Science - Experiment How to Make a Rubber Band Car
 • Week 16 Turn In
 • 🔑Week 16 Answer key
 • Language Arts/Reading - What Is the Subject?
 • Math - Order of Operations: PEMDAS
 • Science - Renewable and Nonrenewable Resources Lesson Manual
 • 🎯Science - Presenting Renewable and nonrenewable resources
 • Week 17 Turn In
 • 🔑Week 17 Answer key
 • 🎯Language Arts/Reading - Spelling 13-14
 • Math - Multiply Decimals with Models
 • Science - Collecting Weather Data
 • Social Studies - People of the Revolutionary War
 • Week 18 Turn In
 • 🔑Week 18 Answer key
 • Language Arts/Reading - Building Sentences
 • Math - How to Multiply Decimals
 • Science - Weather Data Lesson Manual
 • 🎯Science - Presenting Weather Data
 • Week 19 Turn In
 • 🔑Week 19 Answer key
 • 🎯Language Arts/Reading - Spelling 15-16
 • Math - Buying in Bulk
 • Science - Analyzing Weather Data
 • Week 20 Turn In
 • 🔑Week 20 Answer key
 • Language Arts/Reading - Halloween Sentence Editing
 • Math - Geometry Review: Angles and Polygons
 • Science - Water Cycle 03:44
 • Science - Where Does Water Come From 03:58
 • Science - Hydrologic Cycle 02:15
 • Science - Water Cycle Lesson Manual
 • 🎯Science - Presenting Water Cycle
 • Social Studies - Local Government
 • Week 21 Turn In
 • 🔑Week 21 Answer key
 • Language Arts/Reading - Show What You Know About Verb Tense
 • Math - Calculating Area in the Kitchen
 • Science - Modeling the Water Cycle
 • Social Studies - Civil War Lesson Manual
 • 🎯Social Studies - Presenting Civil War
 • Week 22 Turn In
 • 🔑Week 22 Answer key
 • Language Arts/Reading - Spelling 17-18
 • Math - Simple Fractions
 • Science - Experiment Air Density
 • Social Studies - How to Read Time Zones Lesson Manual
 • 🎯Social Studies - Presenting How to Read Time Zones
 • Week 23 Turn In
 • 🔑Week 23 Answer key
 • Language Arts/Reading - Nouns & Pronouns: Subject of a Sentence
 • Math - Focus on Fractions
 • Science - Drawing Models
 • Science - Order of Planets
 • Social Studies - Inventors and Inventions Lesson Manual
 • 🎯Social Studies - Presenting Inventors and inventions
 • Week 24 Turn In
 • 🔑Week 24 Answer key
 • Language Arts/Reading - Spelling 19-20
 • 🎯Math - Add and Subtract Fractions
 • Science - Life Cycle of Plants
 • Social Studies - World Clocks Time Activity
 • Week 25 Turn In
 • 🔑Week 25 Answer key
 • Language Arts/Reading - Writing Metaphors with Linking Verbs
 • Math - Multiplying Fractions Word Problems
 • Science - Environments Lesson Manual
 • 🎯Science - Presenting Environments
 • Social Studies - First World War Colouring Map
 • Week 26 Turn In
 • 🔑Week 26 Answer key
 • 🎯Language Arts/Reading - Spelling 21-22
 • Math - Baking with Fractions
 • Science - Experiment Effect of Artificial Light on Plant Growth
 • Social Studies - The Great Depression
 • Week 27 Turn In
 • 🔑Week 27 Answer key
 • Language Arts/Reading - Grammar Review: Prepositions
 • Math - Fractional Side Lengths and Area
 • Science - Experiment The Hydrologic Cycle
 • Social Studies - World War II Lesson Manual
 • 🎯Social Studies - Presenting World War II
 • Week 28 Turn In
 • 🔑Week 28 Answer key
 • Language Arts/Reading - Grammar Review: Conjunctions
 • 🎯Math - Multiply and Divide Fractions
 • Science - Experiment How to Measure Viscosity of Liquids
 • Week 29 Turn In
 • 🔑Week 29 Answer key
 • Language Arts/Reading - Spelling 23-24
 • Math - Volume and Word Problems
 • Science - Food Web Lesson Manual
 • 🎯Science - Presenting Food web
 • Social Studies - Cold War
 • Week 30 Turn In
 • 🔑Week 30 Answer key
 • Language Arts/Reading - Grammar Review: Adverbs
 • 🎯Math - Three-Dimensional Figures
 • Science - Compare and Contrast Animal Systems
 • Week 31 Turn In
 • 🔑Week 31 Answer key
 • 🎯Language Arts/Reading - Spelling 25-26
 • Math - Smallest or Biggest?
 • Social Studies - Ancient Middle East Civilizations
 • Week 32 Turn In
 • 🔑Week 32 Answer key
 • Language Arts/Reading - Spelling 27-28
 • Math - Metric Length Measurement: Word Problems
 • Science - Experiment Hot Desert Plant Adaptations
 • Social Studies - War in Vietnam Lesson Manual
 • 🎯Social Studies - Presenting War in Vietnam
 • Week 33 Turn In
 • 🔑Week 33 Answer key
 • Language Arts/Reading - Grammar Review: Nouns
 • 🎯Math - Measurement
 • Social Studies - Map of the Arabian Gulf
 • Week 34 Turn In
 • 🔑Week 34 Answer key
 • 🎯Language Arts/Reading - Spelling 29-30
 • Math - Looking at Line Plots
 • Social Studies - U.S. History Riddle: Sequence the Timeline
 • Week 35 Turn In
 • 🔑Week 35 Answer key
 • Language Arts/Reading - Grammar Review: Verbs
 • 🎯Math - Line Plots
 • Science - Experiment What Animals are Most Popular?
 • Week 36 Turn In
 • 🔑Week 36 Answer key

Thông tin giảng viên

WorldE Center
3051 học viên 12 khóa học

Nhập thông tin giảng viên

Học viên đánh giá

0
0 đánh giá

0%

0%

0%

0%

0%

Khóa học liên quan

WORLDE GRADE 4 WEEK 25 – 36
WorldE Center
(0) 9 học viên
2.500.000đ
WORLDE GRADE 4 WEEK 13 – 24
WorldE Center
(0) 9 học viên
2.500.000đ
WORLDE GRADE 4 WEEK 1 - 12
WorldE Center
(0) 10 học viên
2.500.000đ
WORLDE VIDEO BÀI HỌC MẪU ACELLUS
WorldE Center
(0) 77 học viên
Miễn phí
WORLDE GRADE 1
WorldE Center
(0) 43 học viên
8.000.000đ
8.000.000đ
Đăng ký học Thêm vào giỏ hàng
Thời lượng: 1 giờ 53 phút
Giáo trình: 242 bài giảng
Học mọi lúc mọi nơi
Học trên mọi thiết bị: Mobile, TV, PC