WORLDE GRADE 3

WorldE Center
1 đánh giá 19 học viên

Bạn sẽ học được gì

 • Con được học theo chương trình lớp 3 phổ thông Mỹ
 • Con học thông qua video, hoàn toàn bằng tiếng Anh, do những giáo viên người Mỹ giỏi nhất dạy
 • Con học 4 môn Language Arts/Reading - Ngữ văn Anh; Math - Toán học; Science - Khoa học; và Social Studies - Xã hội học
 • Môn Language Arts/Reading - Ngữ văn Anh: con học về phát âm, danh từ, động từ, tính từ, trạng từ, đại danh từ, tiếp đầu ngữ, tiếp vị ngữ, sở hữu cách, cấu trúc câu, được hướng dẫn cách viết bài tường thuật, trình bày quan điểm cá nhân, sử dụng từ điển...
 • Môn Math - Toán: Con học về các phép tính +-x/, phân số, thời gian, hình học phẳng và hình học không gian, bảng biểu và biểu đồ...
 • Môn Science - Khoa học: con học về đời sống của động vật, thực vật, các hệ sinh thái, cách thích nghi của động thực vật với môi trường sống, vòng tuần hoàn của nước, các tầng đất, tài nguyên thiên nhiên của trái đất, các dạng vật chất, năng lượng, các loại máy móc đơn giản, hệ mặt trời...
 • Môn Social Studies - Xã hội học: con học về cộng đồng, luật lệ - quy định trong cộng đồng, một số cộng đồng trong lịch sử cổ đại, các nguồn tài nguyên có khả năng tái tạo, ô nhiễm, lịch sử về quyền công dân Hoa Kỳ, di dân, văn hóa và ngày lễ của Hoa Kỳ, quan hệ giữa sản xuất và tiêu dùng, buôn bán, một số nhân vật và địa danh nổi tiếng trong lịch sử Hoa Kỳ, làm thế nào để đóng góp cho cộng đồng...
 • Con sẽ được thực hành những dự án thực tế để hiểu sâu bài học
 • Con sẽ được zoom với giáo viên người nước ngoài để ôn tập theo nội dung bài học
 • Con tích lũy đủ kiến thức để học lớp 4 trong chương trình phổ thông Mỹ
 • Cuối khóa con được thực hiện bài kiểm tra chuẩn hóa năng lực theo tiêu chuẩn quốc gia của Mỹ

 

Giới thiệu khóa học

WorldE Grade 3 được soạn theo khung chương trình lớp 3 phổ thông Mỹ. Các con học thông qua video bài giảng do các giảng viên xuất sắc của Mỹ trình bày, trực quan, sinh động và dễ hiểu. Con được giao bài tập, bài thực hành và được giao tiếp với giáo viên nước ngoài hàng tuần.

Nội dung khóa học

 • Grade 3 Introduction
 • Student Planner
 • Goal Card
 • Print All Assignments
 • Print Lesson Manuals
 • Hướng dẫn tự học Acellus và làm bài tập WorldE 31:16
 • Xem Video Hướng dẫn cách tải tài liệu trên web 1:08
 • Xem Video Hướng dẫn đọc truyện trên app Epic 1:26
 • Xem Video Hướng dẫn vẽ sơ đồ tư duy căn bản 16:45
 • Xem Video Hướng dẫn vẽ sơ đồ tư duy trên app iMindmap for Kids 4:46
 • Xem Video Hướng dẫn viết trên Acellus 17:53
 • Xem Video Hướng dẫn nộp bài trên máy tính 6:46
 • Xem Video Hướng dẫn nộp bài trên điện thoại 6:46
 • Language Arts/Reading - Writing Journal
 • Math - Hundreds, Tens, and Ones
 • Science - Making Observations: Sense of Smell 03:04
 • Science - Experiment Sense of Smell Activity
 • Social Studies - Community Service Log
 • 🔑Week 1 Answer key
 • Language Arts/Reading - Spelling 1-2
 • 🎯 Language Arts/Reading - Holiday Narrative
 • Science - Matter Chatter 03:14
 • Science - A Solid Investigation
 • Social Studies - Similarities and Differences in Communities
 • Week 2 Turn In
 • 🎯 Language Arts/Reading - Write a Thank You Letter
 • Math - Place Value
 • Science - Egg Drop From 50 Feet 06:57
 • Science - Experiment Design Challenge: Egg Drop
 • Social Studies - Finding Directions and Distances
 • Week 3 Turn In
 • 🔑Week 3 Answer key
 • Language Arts/Reading - Spelling 3-4
 • Science - Properties of Matter Lesson Manual
 • 🎯 Science - Presenting Properties of Matter
 • Social Studies - How to Use a City Map Grid
 • Week 4 Turn In
 • 🔑Week 4 Answer key
 • Language Arts/Reading - Spelling 5-6
 • Math - Rounding Numbers
 • Science - Bouncy Egg Science Experiment 03:45
 • Science - Experiment Bounce an Egg
 • Social Studies - Finding Directions and Distances Lesson Manual
 • 🎯 Social Studies - Presenting Finding Directions and Distances
 • Week 5 Turn In
 • 🔑Week 5 Answer key
 • Language Arts/Reading - Root Word Riddles
 • Math - Experiment Comparing Prices
 • Science - States in Matter Lesson Manual
 • 🎯Science - Presenting States in Matter
 • Week 6 Turn In
 • Language Arts/Reading - Orchard Narrative
 • Language Arts/Reading - Spelling 7-8
 • Science - How to Turn a Pizza Box into a Solar Oven 02:58
 • Science - Experiment How to Make a Solar Oven
 • Social Studies - Renewable and non-renewable resources Lesson Manual
 • 🎯Social Studies - Presenting Renewable and non-renewable resources
 • Week 7 Turn In
 • Language Arts/Reading - Using I and Me
 • Math - Autumn Word Problems
 • Science - Energy Animated 05:50
 • Science - Energy Lesson Manual
 • 🎯Science - Presenting Energy
 • Social Studies - Bar Graph
 • Week 8 Turn In
 • 🔑Week 8 Answer key
 • 🎯Language Arts/Reading - Persuasive Poster
 • Math - Circus Color By Number
 • Science - Vinegar + Baking Soda + Balloon 04:58
 • Science - Experiment Baking Soda and Vinegar Balloon
 • Social Studies - Pictograph
 • Week 9 Turn In
 • 🔑Week 9 Answer key
 • 🎯Language Arts/Reading - Persuasive Book Report
 • Science - Light Through Objects
 • Social Studies - Primary and Secondary Sources
 • Week 10 Turn In
 • 🔑Week 10 Answer key
 • Language Arts/Reading - Keyboarding Skills
 • Math - At the Store: Multiplication Word Problems
 • Science - Forces and Engineering Lesson Manual
 • 🎯Science - Presenting Forces and Engineering
 • Social Studies - Seven Wonders of the Ancient World
 • Week 11 Turn In
 • 🔑Week 11 Answer key
 • 🎯Language Arts/Reading - Spelling 9-11
 • Math - Color by Number: Multiplying by 9
 • Science - Paper Bag Hat 04:12
 • Science - Experiment Paper Bag Hat
 • Week 12 Turn In
 • 🔑Week 12 Answer key
 • Language Arts/Reading - Explanatory Recipe
 • Math - Skip Count to Multiply
 • Science - Amazing Magnets
 • Social Studies - Communities Long Ago Lesson Manual
 • 🎯Social Studies - Presenting Communities Long Ago
 • Week 13 Turn In
 • 🔑Week 13 Answer key
 • 🎯Language Arts/Reading - Persuasive Letter
 • Science - You Invent It!
 • Social Studies - Historical Maps
 • Week 14 Turn In
 • Language Arts/Reading - Taking Notes - Research
 • Math - Multiplication Word Problems Multiply It!
 • Science - Forces Lesson Manual
 • 🎯Science - Presenting Forces
 • Week 15 Turn In
 • 🔑Week 15 Answer key
 • 🎯Language Arts/Reading - Geography Report
 • Math - Color By Number Division
 • Science - Melting Ice Experiment
 • Social Studies - Government Crossword
 • Week 16 Turn In
 • 🔑Week 16 Answer key
 • Language Arts/Reading - Spelling 12-14
 • Math - Presenting Perimeter
 • Science - Experiment Explore Soil Erosion
 • 🎯Social Studies - How to read a Road Map
 • Week 17 Turn In
 • 🔑Week 17 Answer key
 • Language Ars/Reading - Animal Report
 • Math - Geometry Basics: Perimeter
 • Science - Natural Resources Lesson Manual
 • 🎯Science - Presenting Natural Resources
 • Social Studies - The Three Branches of Government
 • Week 18 Turn In
 • 🔑Week 18 Answer key
 • Language Arts/Reading - Spelling 15-16
 • 🎯Language Arts/Reading - Cause and Effect
 • Math - Multiplication with Regrouping
 • Social Studies - Graph Basics: Line Graphs
 • Week 19 Turn In
 • 🔑Week 19 Answer key
 • Language Arts/Reading - Using a Dictionary
 • Math - Exploring Fractions - Fun Fractions
 • Science - Weather Lesson Manual
 • 🎯Science - Presenting Weather
 • 🎯Social Studies - How to Use a Line Graph
 • Week 20 Turn In
 • 🔑Week 20 Answer key
 • 🎯Language Arts/Reading - First Day of School Narrative
 • Math - Exploring Fractions - Adding and Subtracting
 • Science - Layers of the Earth
 • Social Studies - State Names: Map It Out
 • Week 21 Turn In
 • 🔑Week 21 Answer key
 • Language Arts/Reading - Handwriting Skills
 • Math - Exploring Fractions - Adding and Subtracting
 • Science - Weather Data Lesson Manual
 • 🎯Science - Presenting Weather Data
 • Social Studies - What Is a Compass Rose?
 • Week 22 Turn In
 • 🔑Week 22 Answer key
 • 🎯Language Arts/Reading - Spelling 17-18
 • 🎯Math - Exploring Fractions - Fraction Action
 • Science - The Planets: Where are they?
 • Social Studies - Name the States
 • Week 23 Turn In
 • 🔑Week 23 Answer key
 • Language Arts/Reading - Explanatory Poster
 • Math - Solving Time Problems with a Number Line
 • Science - What is Ecosystem? 01:41
 • Science - Ecosystems 02:06
 • Science - Kelp Forest Ecosystem 01:20
 • Science - The Everglades 00:55
 • Science - Ecosystems Lesson Manual
 • 🎯Science - Presenting Ecosystems
 • Social Studies - Starting a Business for Kids
 • Week 24 Turn In
 • 🔑Week 24 Answer key
 • Language Arts/Reading - Spelling 19-20
 • Math - Elapsed Time
 • Science - Experiment Design Challenge: Creating Animal Habitats
 • Social Studies - Producers and Consumers Lesson Manual
 • 🎯Social Studies - Presenting Producers and Consumers
 • Week 25 Turn In
 • 🔑Week 25 Answer key
 • Language Arts/Reading - American History Report
 • 🎯Math - Elapsed Time: Word Problems
 • Science - Energy Between Organisms Lesson Manual
 • 🎯Science - Presenting Energy Between Organisms
 • Social Studies - Making Change at the Pet Shop
 • Week 26 Turn In
 • 🔑Week 26 Answer key
 • 🎯Language Arts/Reading - Persuasive Animal Report
 • Math - Geometry Basics: Perimeter
 • Science - Life Science Crossword: Ecosystems
 • Social Studies - Fact or Opinion
 • Week 27 Turn In
 • 🔑Week 27 Answer key
 • 🎯Language Arts/Reading - Spelling 21-22
 • Math - Word Problems: Perimeter and Area
 • Science - Experiment Factors Affecting Seed Germination
 • Social Studies - Fact Detective
 • Week 28 Turn In
 • 🔑Week 28 Answer key
 • Language Arts/Reading - Technology Report
 • Math - Geometry of 2D Shapes Lesson Manual
 • 🎯Math - Presenting Geometry of 2D Shapes
 • Science - Bending Light Experiment
 • Week 29 Turn In
 • Language Arts/Reading - Shipwrecked Narrative
 • Math - Solid Figures: Shape Up!
 • Science - Animals and Their Environment Lesson Manual
 • 🎯Science - Presenting Animals and Their Environment
 • Social Studies - States and Capitals: Road Trip!
 • Week 30 Turn In
 • 🔑Week 30 Answer key
 • 🎯Language Arts/Reading - Spelling 23-24
 • Language Arts/Reading - Lost Narrative
 • Math - Ivory Soap Experiment
 • Social Studies - The US Symbols Lesson Manual
 • 🎯Social Studies - Presenting The US Symbols
 • Week 31 Turn In
 • Language Arts/Reading - Space Report
 • Math - Measurement Mania
 • Science - Traits and Fossils Lesson Manual
 • 🎯Science - Presenting Traits and Fossils
 • Social Studies - National Symbols Crossword Puzzle
 • Week 32 Turn In
 • 🔑Week 32 Answer key
 • Language Arts/Reading - Spelling 25-26
 • Science - Experiment Keeping Cut Flowers Fresh
 • Social Studies - How Can You Help Your School Become Better Lesson Manual
 • 🎯Social Studies - Presenting How Can You Help Your School Become Better?
 • Week 33 Turn In
 • 🎯Language Arts/Reading - Biography
 • Math - Food Math
 • Science - Transpiration Experiment
 • Social Studies - History of the American Flag
 • Week 34 Turn In
 • 🔑Week 34 Answer key
 • Language Arts/Reading - World History Report
 • Math - Tables and Graphs Lesson Manual
 • 🎯Math - Presenting Tables and Graphs
 • Science - Experiment The Influential Environment
 • Social Studies - Blank U.S. Map
 • Week 35 Turn In
 • 🎯Language Arts/Reading - Spelling 27-28
 • Language Arts/Reading - Analyzing Poetry and Drama
 • Science - Experiment Pineapple Enzyme
 • Week 36 Turn In

Thông tin giảng viên

WorldE Center
3051 học viên 12 khóa học

Nhập thông tin giảng viên

Học viên đánh giá

5
1 đánh giá

100%

0%

0%

0%

0%

Đào Thanh Trung

Khoá học rất thú vị. Thầy cô tận tình và hiểu trẻ, hiểu phụ huynh

Khóa học liên quan

WORLDE GRADE 4 WEEK 25 – 36
WorldE Center
(0) 9 học viên
2.500.000đ
WORLDE GRADE 4 WEEK 13 – 24
WorldE Center
(0) 9 học viên
2.500.000đ
WORLDE GRADE 4 WEEK 1 - 12
WorldE Center
(0) 10 học viên
2.500.000đ
WORLDE VIDEO BÀI HỌC MẪU ACELLUS
WorldE Center
(0) 77 học viên
Miễn phí
WORLDE GRADE 1
WorldE Center
(0) 43 học viên
8.000.000đ
8.000.000đ
Đăng ký học Thêm vào giỏ hàng
Thời lượng: 2 giờ 7 phút
Giáo trình: 242 bài giảng
Học mọi lúc mọi nơi
Học trên mọi thiết bị: Mobile, TV, PC