WORLDE GRADE 2

WorldE Grade 2 được soạn theo khung chương trình lớp 2 phổ thông Mỹ. Các con học thông qua video bài giảng do các giảng viên xuất sắc của Mỹ trình bày, giao tiếp với giáo viên nước ngoài hàng tuần, có cơ hội thực hiện hơn 10 bài thí nghiệm khoa học.
WorldE Center
0 đánh giá 27 học viên

Bạn sẽ học được gì

 • Con có cơ hội học theo chương trình lớp 2 phổ thông Mỹ
 • Con học thông qua video, hoàn toàn bằng tiếng Anh, do những giáo viên người Mỹ giỏi nhất dạy
 • Con học 4 môn Language Arts/Reading - Ngữ văn Anh; Math - Toán học; Science - Khoa học; và Social Studies - Xã hội học
 • Môn Language Arts/Reading - Ngữ văn Anh: con học về những kỹ năng ngôn ngữ cơ bản, đọc các loại văn bản và viết các cấu trúc câu khác nhau
 • Môn Math - Toán: Con học về các phép tính +-, các loại biểu đồ, cách tiến hành khảo sát, tiền tệ, thời gian, đơn vị đo lường.
 • Môn Science - Khoa học: nghiên cứu về đời sống của động vật, thực vật, chuỗi thức, tài nguyên thiên nhiên, thời tiết và mùa, vòng tuần hoàn của nước, kỹ nghệ và khoa học không gian.
 • Môn Social Studies - Xã hội học: con học về các loại cộng đồng dân cư, địa lý thế giới, giới thiệu về bản đồ, chính phủ Hoa Kỳ, lịch sử Hoa Kỳ từ thời người Mỹ bản địa đến thời kỳ nội chiến
 • Con sẽ được thực hành những dự án thực tế để hiểu sâu bài học
 • Con sẽ được zoom với giáo viên người nước ngoài để ôn tập theo nội dung bài học
 • Con tích lũy đủ kiến thức để học lớp 3 trong chương trình phổ thông Mỹ
 • Cuối khóa con được thực hiện bài kiểm tra chuẩn hóa năng lực theo tiêu chuẩn quốc gia của Mỹ

Giới thiệu khóa học

WorldE Grade 2 được soạn theo khung chương trình lớp 2 phổ thông Mỹ. Các con học thông qua video bài giảng do các giảng viên xuất sắc của Mỹ trình bày, trực quan, sinh động và dễ hiểu. Con được ôn tập kiến thức qua những bài tập trực quan - sinh động. Hàng tuần con có buổi thực hành tiếng Anh với giáo viên nước ngoài. Con có cơ hội thực hiện hơn 10 thí nghiệm khoa học hấp dẫn.

Nội dung khóa học

 • Grade 2 Introduction
 • Student Planner
 • Goal Card
 • Print All Assignments
 • Print Lesson Manuals
 • Hướng dẫn tự học Acellus và làm bài tập WorldE 31:57
 • Xem Video Hướng dẫn cách tải tài liệu trên web 1:08
 • Xem Video Hướng dẫn đọc truyện trên app Epic 1:26
 • Xem Video Hướng dẫn vẽ sơ đồ tư duy căn bản 16:45
 • Xem Video Hướng dẫn vẽ sơ đồ tư duy trên app iMindmap for Kids 4:46
 • Xem Video Hướng dẫn viết trên Acellus 17:53
 • Xem Video Hướng dẫn nộp bài trên máy tính 6:46
 • Xem Video Hướng dẫn nộp bài trên điện thoại 6:46
 • Math - Addition with a Number Line
 • Science - Show and Tell Seeds
 • Social Studies - How to be a Good Citizen
 • Language Arts/Reading - Write a Personal Narrative
 • Math - Doubles Math Facts
 • Science - How Seeds Travel Lesson Manual
 • 🎯 Science - Presenting How Seeds Travel
 • Week 2 Turn In
 • 🔑Week 2 Answer key
 • Language Arts/Reading - Using Text Features
 • Science - How Seeds Travel
 • Social Studies - Good Citizens Lesson Manual
 • 🎯 Social Studies - Presenting Good Citizens
 • Week 3 Turn In
 • Language Arts/Reading - Write a Friendly Letter
 • Math - Subtraction with a Number Line
 • Science - Ecology: Life In The Deserts 02:40
 • Science - Plant adaptations Lesson Manual
 • 🎯 Science - Presenting Plant adaptations
 • Week 4 Turn In
 • 🔑Week 4 Answer key
 • 🎯 Language Arts/Reading - Spelling Lesson 1-5
 • Math - Subtraction
 • Science - Vertebrates and Invertebrates
 • Social Studies - Three Types of Communities
 • Week 5 Turn In
 • 🔑Week 5 Answer key
 • Language Arts/Reading - Write a Journal Entry
 • Science - Vertebrates and Invertebrates Lesson Manual
 • 🎯 Science - Presenting Vertebrates and Invertebrates
 • Social Studies - Bar Graphs
 • Week 6 Turn In
 • 🔑Week 6 Answer key
 • Language Arts/Reading - Creative Writing 1-2
 • Science - Experiment Speedy Snail Race
 • Social Studies - Landforms and Water Lesson Manual
 • 🎯 Social Studies - Presenting Landforms and water
 • Week 7 Turn In
 • 🎯 Language Arts/Reading - Write About a Friend
 • Math - Addition and Subtraction Word Problems
 • Social Studies - Different Climates Lesson Manual
 • 🎯 Social Studies - Presenting Different climates
 • Week 8 Turn In
 • 🔑Week 8 Answer key
 • Math - Identifying Odd and Even Numbers
 • Science - Experiment How do Plants Absorb Water?
 • Social Studies - Bar Graphs 03:53
 • Social Studies - Reading a Bar Graph Lesson Manual
 • 🎯 Social Studies - Presenting Reading a Bar Graph
 • Week 9 Turn In
 • Language Arts/Reading - Write a Report About an Experience
 • Science - Show and Tell Monarch Butterflies
 • Social Studies - Cause and Effect Lesson Manual
 • 🎯 Social Studies - Presenting Cause and effect
 • Week 10 Turn In
 • 🎯 Language Arts/Reading - Spelling Lesson 6-10
 • Math - Comparing Numbers
 • Science - Show and Tell Rocks
 • Social Studies - Sports Cause and Effect
 • Week 11 Turn In
 • 🔑Week 11 Answer key
 • Language Arts/Reading - Creative Writing 3-4
 • Math - Making change
 • Science - Life Cycle Lesson Manual
 • 🎯 Science - Presenting Life Cycle
 • Week 12 Turn In
 • 🔑Week 12 Answer key
 • Language Arts/Reading - "The Boy Who Cried Wolf" Story Map
 • Science - Show and Tell Fossils
 • Social Studies - Reading a Pie Chart Lesson Manual
 • 🎯 Social Studies - Presenting Reading a Pie Chart
 • Week 13 Turn In
 • Language Arts/Reading - Creative Writing 5-6
 • Science - Natural Resources Lesson Manual
 • 🎯 Science - Presenting Natural Resources
 • Social Studies - Graph Practice
 • Week 14 Turn In
 • 🔑Week 14 Answer key
 • Math - Math puzzles
 • Science - What Is Soil Erosion? 05:27
 • Science - Erosion Experiment
 • Social Studies - Citizenship - Responsibility Lesson Manual
 • 🎯 Social Studies - Presenting Citizenship - Responsibility
 • Week 15 Turn In
 • 🔑Week 15 Answer key
 • 🎯 Language Arts/Reading - Write with Conversation
 • Math - Practice Reading Venn Diagrams
 • Science - Weather Lesson Manual
 • 🎯 Science - Presenting Weather
 • Week 16 Turn In
 • 🔑Week 16 Answer key
 • 🎯 Language Arts/Reading - Spelling Lesson 11-15
 • Math - Subtraction Facts
 • Science - Air Pressure Science Experiment: Balloon and a Jar
 • Social Studies - Find the Main Idea
 • Week 17 Turn In
 • 🔑Week 17 Answer key
 • Language Arts/Reading - Write to Persuade
 • Math - Pictograph
 • Science - The Four Seasons Lesson Manual
 • 🎯 Science - Presenting The Four Seasons
 • Social Studies - Learning About the Ocean
 • Week 18 Turn In
 • 🔑Week 18 Answer key
 • Language Arts/Reading - Write a Poem
 • Math - Pictographs Lesson Manual
 • 🎯 Math - Presenting Pictographs
 • Science - Popsicle Stick Catapult 02:35
 • Science - Experiment Design Challenge: Making a Catapult
 • Week 19 Turn In
 • Language Arts/Reading - Understanding Point of View
 • Science - Properties and States of Matter Lesson Manual
 • 🎯 Science - Presenting Properties and States of Matter
 • Social Studies - Reading a Diagram
 • Week 20 Turn In
 • Language Arts/Reading - Write an Expository Report
 • Science - Pepper and Soap Experiment
 • Social Studies - Picture Graphs 04:30
 • Social Studies - Reading a Diagram Lesson Manual
 • 🎯 Social Studies - Presenting Reading a Diagram
 • Week 21 Turn In
 • 🎯 Language Arts/Reading - Spelling Lesson 16-20
 • Math - Time Practice
 • Science - Show and Tell Electricity
 • Social Studies - Map of North America
 • Week 22 Turn In
 • Math - Telling Time Lesson Manual
 • 🎯 Math - Presenting Telling Time
 • Science - Experiment Design Challenge: Making a Boat
 • Social Studies - My Neighborhood Map
 • Week 23 Turn In
 • Language Arts/Reading - Discussion Cursive Writing
 • Math - Drawing Shapes Challenge
 • Science - Energy 02:55
 • Science - Energy Lesson Manual
 • 🎯 Science - Presenting Energy
 • Week 24 Turn In
 • Language Arts/Reading - Write Directions
 • 🎯 Math - Solid Figure Scavenger Hunt
 • Science - Experiment Floating Paper Clip 02:01
 • Science - Experiment Floating Paper Clip
 • Social Studies - Mapping Your Community
 • Week 25 Turn In
 • Language Arts/Reading - Compare and Contrast Stories
 • Science - Learn About Force: Friction
 • Social Studies - Mapping Your Community Lesson Manual
 • 🎯 Social Studies - Presenting Mapping Your Community
 • Week 26 Turn In
 • Language Arts/Reading - Write a Story
 • Math - Experiment Size Up Your Stuffed Animal: A Measurement Activity
 • Science - Force, Motion, and Work Lesson Manual
 • 🎯 Science - Presenting Force, Motion, and Work
 • Week 27 Turn In
 • 🎯 Language Arts/Reading - Write a Book Report
 • 🎯 Math - Measuring the Length of Objects
 • Social Studies - Abraham Lincoln Timeline
 • Week 28 Turn In
 • 🎯 Language Arts/Reading - Spelling Lesson 21-25
 • Math - Measuring with Inches and Centimeters
 • Science - Find The Simple Machines
 • Social Studies - Experiment Dad's Life
 • Week 29 Turn In
 • Language Arts/Reading - Write a Summary
 • 🎯 Math - Line Plot
 • Science - Experiment Homemade Mittens
 • Week 30 Turn In
 • Language Arts/Reading - Creative Writing 7-8
 • Math - Fraction Lesson Manual
 • 🎯 Math - Presenting Fraction
 • Science - Design Thinking Challenge: Build a Chair 00:59
 • Science - Experiment Chair Design Challenge
 • Social Studies - George Washington Timeline
 • Week 31 Turn In
 • Language Arts/Reading - Use a Dictionary
 • Math - Units of Measurement: Length
 • Science - Earth's Movement: Rotation vs Revolution Lesson Manual
 • 🎯 Science - Presenting Earth's Movement: Rotation vs Revolution
 • Social Studies - Experiment Make a Family History Fanfold Timeline
 • Week 32 Turn In
 • 🎯 Language Arts/Reading - Write an Expository Essay
 • Math - Comparing Fractions
 • Science - How to Make a Balloon-Powered Car 03:52
 • Science - Experiment Build a Balloon-Powered Car
 • Social Studies - Family History Lesson Manual
 • 🎯 Social Studies - Presenting Family History
 • Week 33 Turn In
 • Language Arts/Reading - Write to Compare and Contrast
 • Math - Shapes and Fractions
 • 🎯 Social Studies - Presenting Southeast Asian Culture
 • Week 34 Turn In
 • 🎯 Language Arts/Reading - Spelling Lesson 26-30
 • Math - Mail Call Fractions 1-2
 • Science - How To Make A Bridge With Toothpicks 05:53
 • Science - Experiment Design Challenge: Building a Bridge
 • Week 35 Turn In
 • Math - Get into Graphs Pie Graphs
 • Science - What Technology Is Lesson Manual
 • 🎯 Science - Presenting What Technology is and How It Can Help Us in Transportation, in Health
 • Social Studies - Color the World!
 • Week 36 Turn In

Thông tin giảng viên

WorldE Center
3051 học viên 12 khóa học

Nhập thông tin giảng viên

Học viên đánh giá

0
0 đánh giá

0%

0%

0%

0%

0%

Khóa học liên quan

WORLDE GRADE 4 WEEK 25 – 36
WorldE Center
(0) 9 học viên
2.500.000đ
WORLDE GRADE 4 WEEK 13 – 24
WorldE Center
(0) 9 học viên
2.500.000đ
WORLDE GRADE 4 WEEK 1 - 12
WorldE Center
(0) 10 học viên
2.500.000đ
WORLDE VIDEO BÀI HỌC MẪU ACELLUS
WorldE Center
(0) 77 học viên
Miễn phí
WORLDE GRADE 1
WorldE Center
(0) 43 học viên
8.000.000đ
8.000.000đ
Đăng ký học Thêm vào giỏ hàng
Thời lượng: 2 giờ 2 phút
Giáo trình: 213 bài giảng
Học mọi lúc mọi nơi
Học trên mọi thiết bị: Mobile, TV, PC